Versenyszabályzat


Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Virágos balkonok, virágos kertek verseny
Versenyszabályzat

Jelen Versenyszabályzat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kezdeményezésével, a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny értékelőbizottsági tagjaival, valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetével együttműködve megvalósuló „Virágos balkonok, virágos kertek” versenyének (a továbbiakban: Verseny) szabályait tartalmazza, ezért kérjük, a Versenyben való részvétel előtt figyelmesen olvassa el! A Versenyszabályzatot a Szervező a palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalon teszi közzé és biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Verseny ideje alatt.

I. A Verseny szervezője

A Verseny szervezője és az annak során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cégjegyzékszám: 01-10-041364; Adószám: 10356113-4-41, továbbiakban: Szervező), amely a jelen Versenyszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

II. Részvételi feltételek

A Versenyben azok a 16. életévüket betöltött magyarországi lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek indulhatnak és vehetnek részt, akik a Versenyszabályzatnak megfelelően regisztráltak és ezáltal magukra nézve elfogadták és teljesítik a Versenyszabályzat feltételeit (a továbbiakban: Pályázó).

A Versenyben a részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező, vagy más termékének, vagy szolgáltatásának igénybevétele.

A Pályázók vállalják, hogy nyertesség esetén a Nyereményre jogosultságukat magyarországi lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolvánnyal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása megtörténjen. A nyertesek postai úton kapják meg a nyereményüket, a regisztrációkor megadott cím alapján.

A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, a Versennyel kapcsolatos feladatokat ellátó esetleges megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

III. A Verseny leírása és célja

A Verseny megvalósulási helye a palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldal, időtartama az V. pont szerint alakul.

A Verseny célja, hogy jó minőségű fotókon keresztül mutassa meg, hogy milyen dísznövényeket, egynyári- és évelő virágokat, fűszernövényeket, dézsás növényeket ültettek közvetlen környezetükben az érintettek, milyen növényekkel szépítik balkonjaikat, erkélyeiket, kertjeiket.

A pályaműveket – kizárólag online regisztrációt követően – elektronikus úton lehet feltölteni a palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalra. Pályázni 2021. május 3. napján, vagy azt követően készült, a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcstermő növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató balkonkerti/előkerti fotókkal és egy maximum 400 karakteres leírással lehet 2 kategóriában:

• Legvirágosabb balkon
• Legvirágosabb előkert1

A Pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotókon esetlegesen szereplő személyek hozzájárulásukat adják a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához. Amennyiben a fotókon szereplő személy maga a Pályázó, a fotók feltöltésekor szükséges nyilatkoznia a fotók felhasználására vonatkozó hozzájárulásáról. Amennyiben a fotókon további személy(ek) is szerepel(nek), úgy a pályázat leadásával egyidejűleg minden, a fotókon szereplő személytől szükséges hozzájárulást küldeni a palyazat.viragosmagyarorszag@mtu.gov.hu e-mail címre. A be nem érkező hozzájárulás(ok) hiányában az érintett fotók érvénytelenek és a Szervező által törlésre kerülnek. Ilyen esetben az érintett pályázat elbírálása a többi beküldött fotó alapján történik, amennyiben több fotó került feltöltésre. Amennyiben az érintett pályázatban nem található a versenyszabályzat alapján értékelhető fotó, a pályázat érvénytelen és a Szervező által törlésre kerül.

Egy Pályázó maximum 6 fotót küldhet be, a két kategóriában egyenként 3-3 darabot. Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton azzal, hogy nem számít manipulációnak a szokásos fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása). A képek egyenként maximum 6 MB méretűek lehetnek, JPG formátumban.

Kérünk minden Pályázót, hogy lehetőség szerint a fotók között legyen olyan, amely a teljes növénykompozíciót, tehát a teljes előkertet vagy erkélyt/balkont ábrázolja, valamint olyan is, amely annak részleteit mutatja meg. Pályázó a pályázat lezárása után az internetes közönségszavazásra bocsátott, illetve a nyertes fotókra vonatkozóan határozatlan időre felhasználási engedélyt ad a Szervező részére annak érdekében, hogy az érintett fotók a nagyközönség számára is bemutatásra kerülhessenek, a Pályázó nevének feltüntetésével.

A Versennyel kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Pályázó a következő elérhetőségen kaphat segítséget: palyazat.viragosmagyarorszag@mtu.gov.hu.

IV. Díjak és nyeremények

A szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában tíz-tíz induló részesül díjazásban.
• Kategóriánként 3-3 fődíjat osztunk ki, melyek díjazása egyenként 70.000 forint értékű kertészeti utalvány.
• Kategóriánként 6-7 tematikus díjat ítélünk oda, melyek díjazása egyenként 50.000 forint értékű kertészeti utalvány.

A bírálat során keressük kategóriánként a legszebb kertépítészeti kompozíciót, a legszínesebb növénykavalkádot, a legkreatívabb egyedi megoldásokat, a legkorszerűbb fenntartható növény-alkalmazást, a legínycsiklandozóbb (ehető növények, zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények) előkertet.2

A legjobbnak ítélt alkotásokból mindkét kategóriában 3-3 közönségdíj is kiosztásra kerül kategóriánként, a zsűri által kiválasztott legfeljebb 50-50, közönségszavazásra bocsátott pályázat közül, melyek díjazása egyenként 50.000 forint értékű kertészeti utalvány.

V. A Verseny szakaszai és időtartama

Pályázati időszak: 2021. május 6. napján 00 óra 00 perctől 2021. június 15. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig
Bírálati szakasz: 2021. július 9-16.
Főzsűrizés: 2021. augusztus 2.
Közönségszavazás: 2021. augusztus 9-22.
Eredményhirdetés: 2021 szeptember

VI. A pályázatok értékelése

A pályaműveket 6 tagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűri a nyertes pályaműveket többségi szavazással választja ki a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő pályaművek közül.

Az eredményeket a www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu, és a www.viragosmagyarorszag.hu oldalakon, valamint a https://www.facebook.com/viragosmagyarorszag/ oldalon tesszük közzé. A zsűri döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A bírálat során vizsgált szempontok az alábbiak: kertépítészeti kompozíció; korszerű növényalkalmazás, utcaképet javító érték, hazai nemesítésű egynyári fajták alkalmazása, kertészeti hagyományok ápolása, haszonnövények (fűszernövények, gyümölcstermő növények, zöldségnövények) korszerű alkalmazása, fenntarthatóság: anyagok újrahasznosítása, vegyes egynyári és évelő kiültetések, madárbarát kialakítás, esővízgyűjtés és hasznosítás, kreatív ötletek, egyedi megoldások.

VII. További feltételek és tájékoztatás

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Versennyel kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardver vagy szoftver hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan Verseny, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Versenyből bárkit indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Pályázó bármely okból nem felel meg a Versenyszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Versenyből kizárhatja. Amennyiben a Pályázó a Versenyszabályzat feltételeit - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Versenyből szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Verseny során a Pályázó bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Pályázót kizárhatja a Versenyből.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Verseny és a Versenyszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Verseny törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Verseny teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Verseny nem folytatható le a jelen Versenyszabályzatnak megfelelően. A Versenyszabályzat módosítását, illetve a Verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Verseny weboldalán. A Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Versennyel és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt!

A Virágos Balkonok, Virágos Kertek versennyel kapcsolatos minden jog fenntartva! A Pályázók a Virágos Balkonok, Virágos Kertek versennyel kapcsolatosan nem szereznek semmiféle egyéb jogosultságot, mint amit a Szervező jelen Versenyszabályzat útján részükre kifejezetten biztosít.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos feltételeket az 1. számú melléklet, Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

VIII. Záró rendelkezések

Jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó. A Pályázók a Versenyben való részvétellel minden tekintetben elfogadják a jelen Versenyszabályzat minden rendelkezését.

Sok sikert kívánunk a Versenyhez!

Budapest, 2021. május 3.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Szervező

1 Az előkert a ház és az utca között lévő kertrész, a legdíszesebb, a települések turisztikai vonzerejét növelő része a kertnek.
2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik a bírálati szempontoknak megfelelő pályamű, az egyes tematikus alkategóriákban ne osszon ki díjat, illetve új alkategóriákat alakítson ki!
3 A díjak változásának jogát a Szervező fenntartja.