Adatkezelési tájékoztató


Ez az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) (továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) https://palyazat.viragosmagyarorszag.hu weboldalán történő regisztráció során keletkező személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön, mint Érintett, személyes adatainak megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal. A regisztráció önkéntes, ezért a személyes adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen Tájékoztatóban foglaltakat! A regisztráció feltétele a jelen Tájékoztató elfogadása, valamint a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása Adatkezelő részére. Ön, mint a regisztrációt kezdeményező Pályázó (továbbiakban: Érintett), kellő mérlegesést követően, a regisztráció tényével elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést.

SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA
Más hasonló kereskedelmi weboldalakhoz hasonlóan az Társaság is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver technikai naplófájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy az érintettek hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok (IP címek) használata lehetővé teszi az Társaság számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa. A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal, amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával a Társaságunk eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) releváns rendelkezéseinek. Társaságunk arra törekszik, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.

1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (cégjegyzékszám: 01-10-041364, Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. adószám: 10356113-2-41, képviseli dr. Guller Zoltán)
AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: info@mtu.gov.hu
AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36 1 488 8700
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: Papp Levente, privacy@mtu.gov.hu

2. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK:

Adatkezelő egyes szakmai feladatainak végrehajtása során adatfeldolgozói minőségben igénybe veszi az alábbi cégek szolgáltatásait:
TURISZTIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-049807, adószám: 26338783-4-41, székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

MEDIATOR GROUP REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 0109-864793, adószám: 13622215-2-41, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

RENDSZERINFORMATIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em., Cégjegyzékszám: 01-10046912., továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

Az adatfeldolgozók a megadott adatokat saját célra nem használják fel, kizárólag az adatok feldolgozását végzik az Adatkezelő számára.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Érintett Pályázó neve, életkora, e-mail címe, telefonszáma, településnév, irányítószám., valamint a Nyertes Pályázók esetében a nyeremény kiszállítási címe. A pályázat során olyan fényképek is feltöltésre kerülhetnek, amelyeken a pályázók, illetve adott esetben más személyek felismerhető módon szerepelnek.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Adatkezelő az Érintettek egyes személyes adatait a versenyben történő részvétel biztosítása, az Érintettek beazonosítása, valamint a versennyel összefüggő kapcsolattartárs és a nyeremények esetleges kiszállítása céljából kezeli.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a verseny lebonyolításáig, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kezeli.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

7. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozóknál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek, valamint jogszabályi feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezelik.

8. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

A HOZZÁFÉRÉSI JOG:
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt az Ügynökség megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”):
Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST:
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Ügynökség nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:
Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

AZ ADATKEZELŐVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.

Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a weboldalak kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásaink között.

A rendszereink katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.

Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerei sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.

Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

A működése során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket kezeli, és nyilvántartásba veszi.

Szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaság tájékoztatja az érintetteket a módosításokról.

11. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A jelen Tájékoztató megismerésével, a regisztráció elküldésével Ön, mint az adatkezelés Érintettje, kellő mérlegelés és megfontolást követően elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartja, kezeli.